Allmänna villkor vid köp från A&O Marmor och Granit AB

Innehållsförteckning

1. OFFERT & PRISER

§ 1. En offert är giltig i en månad om inget annat angetts.

§ 2. Om inget annat angetts i offertförfrågan täcker monteringsavgiften inbärning och montering på markplan med närliggande parkeringsmöjlighet.

§ 3. Offererat pris kan komma att justeras efter verkliga mått och förutsättningar efter måttagning. Det är återförsäljarens skyldighet att kontrollera att offerten stämmer innan pris lämnas till slutkund.

1.1 AVBESTÄLLNING / FÖRÄNDRING AV BESTÄLLNING

§ 1. En order kan ändras eller avbeställas kostnadsfritt inom 24 h från det att ordern är lagd såvida den inte gått i produktion. Om köparen därefter avbeställer eller ändrar i en beställning av ej lagerfört material äger A&O Marmor och Granit AB (A&O) rätt att fakturera beställt material.

§ 2. Kontakta alltid A&O Marmor och Granit AB omedelbart om mängden material i en lagd beställning förändras.

1.2 BETALNINGSVILLKOR

§ 1. Gällande betalningsvillkor anges på orderbekräftelsen. 

§ 2. Dröjsmålsränta debiteras med 10%.

§ 3. Betalning sker till angivet bankgironummer med fakturanummer som referens.

§ 4. Vid överstigande av kundspecifik kreditgräns måste detta regleras före leverans av ny order.

§ 5. Vid försenad betalning levereras inga nya order. 

§ 6. Vid eventuell reklamation får ej hela fakturabeloppet innehållas utan endast den del som reklamationen avser, dock max 30 % av hela fakturabeloppet. Vid av kund godkänd åtgärd betalas innehållen del omgående.

2. LEVERANSTID

§ 1. Leveranstiden är, om inget annat anges i orderbekräftelsen, 5 – 10 arbetsdagar räknat från uppmätning. Skriftlig order med fullständiga underlag skall ha inkommit senast 3 veckor före önskad leverans om vi ska kunna hålla denna leveranstid. En order bekräftas inte förrän den är komplett.

§ 2. Längre leveranstid förekommer under perioder med hög belastning, tex inför sommarsemester och Jul.

§ 3. Leveranstiden kan justeras pga omständigheter som A&O Marmor och Granit AB inte kan råda över. T.ex. förseningar från underleverantör, transportskador, sjukdom, maskinhaveri och materialrelaterade problem. Leveranstiden kan också bli längre om något går fel vid måttagning och montering. Detta ger inte rätt till prisavdrag eller annan ersättning då bänkskivor är en komplicerad och skräddarsydd produkt. Eventuella tidsbokningar med hantverkare bör därför planeras in med hänsyn till att leveransen kan bli fördröjd.

2.1 Force majeure

Vid försenad leverans beroende på omständigheter vilka A&O Marmor och Granit AB ej råder över såsom; strejk, lockout, brand, sjukdom, maskinhaveri, försenade transporter och råvaruleveranser, felaktig leverans från underleverantör eller annan omständighet som ej beror på försummelse från A&O Marmor och Granit AB:s sida, utgår ej kompensation eller annan ersättning. A&O Marmor och Granit AB kan ej hållas ansvarig för eventuellt ökade hantverkskostnader.

3. Reklamation

§ 1. Reklamation av monterade bänkskivor (utfört av A&O Marmor och Granit AB) görs alltid skriftligt till [email protected]. Bifoga bilder och en beskrivning av problemet.

§ 2. En reklamation måste göras innan inkoppling av VVS, el och ev. väggbeklädnad (dvs allt som fixerar bänkskivan) därefter
avvisas den automatiskt. Bänkskivan får inte heller fixeras förrän kund kontrollerat att häll, blandare,
powerport mm passar i sina urtag.

§ 3. En reklamation som beror på att köparen inte följt rekommenderade skötselråd eller förebyggande behandling avvisas automatiskt.

§ 4. Reklamationer som berör repor, håligheter, krackeleringar eller andra defekter på ytan avvisas automatiskt om de inte syns på 2 meters avstånd, i normalt ljus och i normal betraktningsvinkel. Defekter som enbart syns i släpljus avvisas automatiskt.

§ 5. A&O har rätt att försöka åtgärda ett fel tre gånger (tre gånger per fel) innan det kan bli tal om prisavdrag eller hävning av köpet.

§ 6. Levererade varor skall noggrant kontrolleras vid mottagandet, ev. skador måste antecknas på fraktsedeln och meddelas chauffören innan denne kör vidare. Bänkskivor synas i emballaget innan de förflyttas vidare. Vi godkänner ej reklamation av vara som tagits ur sitt emballage eller monterats.

§ 7. Eventuella kostnader för montage/demontage samt kringkostnader som kan uppstå p g a att varan monterats, ersätts ej av A&O Marmor och Granit AB.

§ 8. Måttbeställda varor som avhämtas oemballerade, synas vid avhämtandet. Varan betraktas som godkänd i och med avhämtandet, och vidare transport av varan sker på köparens risk.

4. NATURSTEN & DESS EGENSKAPER​

§ 1. Vanligt förekommande naturbildningar i framförallt marmor och kalksten (och i viss grad all natursten) är luftblåsor, porhål och s k revormar vilket är naturliga sprickbildningar i stenens yta. I vissa fall spacklas eller behandlas stenen för att dölja naturbildningar, detta påverkar inte stenens kvalitet i övrigt. Glimmer i granitsten kan ibland se opolerad ut då visst glimmer ej tar polering och detta kan framstå framförallt på stenens kanter. Marmor med kraftig ådring får inte samma grad av polering då hårdhetsgraden mellan ådring och stenen i övrigt varierar. Naturbildningar i stenen utgör ej grund för reklamation.

§ 2. Natursten varierar i färg, kristallstorlek, struktur och ådring, vissa stensorter mer än andra och variationer i stensorten förekommer vid olika leveranstillfällen. De stenprover som visas i butiker och på vår webbsida vilka utgör grund för beställningen, är typprover som uppvisar stenens karaktär. Avvikelse från typprovet och den beställda produkten kan förekomma, vilket ej utgör grund för reklamation. Vid osäkerhet finns det möjlighet att besöka vårt lager och se materialet på plats, vi kan även skicka foto.

§ 3. En tjockleksdifferens på maximalt 10% från beställd tjocklek utgör ej grund för reklamation.

§ 4. Natursten tål i allmänhet höga temperaturer. Vid hastig lokal uppvärmning kan dock stenen spricka. Ställ aldrig heta grytor, stekpannor, kastruller eller liknande föremål direkt på stenen.

5. ÖVRIGT​

§ 1. Alla beställningar och eventuella ändringar måste göras skriftligt. Fel som uppstår pga muntlig kommunikation tar A&O Marmor och Granit AB inget ansvar för. 

§ 2. Alla skivor som levereras kan ha text och logotyper på undersidan som bevis för att det är äkta material. Tex står det Silestone på alla silestoneskivors undersida. Om detta inte önskas måste slipning av undersidan köpas till.

6. MÄTNING​

§ 1. Vår mättjänst inkluderar mätning av stommar eller på befintliga bänkskivor (ger ej lika exakt resultat och kan i vissa fall vara direkt olämpligt). Vi mäter stommarna på plats om inget annat har angivits i orderbekräftelsen. Stommarna skall vara fria från temporära skivor och diskbänkar och stommarna skall vara monterade och permanent fastsatta. Underlaget som stenskivorna skall vila på skall vara plana och fria från uppstickande kanter. En tolerans om +/- 1 mm gäller för hela ytan. Skåpstommar
får inte flyttas eller ändras efter uppmätning. Väggar får inte putsas, spacklas, gipsas eller flyttas efter utförd mätning.

§ 2. Om inte samtliga skåpstommar, täcksidor, högskåp är permanent monterade och väggar inte är färdiga garanteras inga mått utan kunden får beställa tid för ny mätning. Vi förbehåller oss rätten att debitera kostnaden för extra mätning om ovanstående villkor inte är uppfyllda.

§ 3. Vid uppmätning skall slutkund alternativt slutkundens representant eller säljaren närvara och kunna svara på eventuella frågor. Saknas kund eller representant förbehåller vi oss rätten att ta egna men fackmannamässiga beslut gällande bänkskivornas utformning.

§ 4. Mätteknikern bedömer monteringens svårighetsgrad i samband med mätning, tex trappor, långt att bära etc. Innebär det att priset går upp kommer detta meddelas innan produktion av bänkskivor påbörjas.

§ 5. I kök där det även ska mätas för stänkpanel kan A&O på plats besluta om att stänkpanelen måste mätas efter det att bänkskivorna monterats för att kunna garantera perfekt passform. En extra avgift för måttagning kommer debiteras för detta.

§ 6. I kök där en köksö ska vila på gavlar i sten kan A&O på plats besluta om att gavlarna måste mätas efter det att bänkskivan på köksön monterats. Tex på grund av ett lutande golv eller stommar som inte står i våg. En extra avgift för måttagning kommer debiteras för detta.

§ 7. Skåp som ska stå ovanpå bänkskivan får inte monteras innan måttagning, alternativt att de enkelt
kan flyttas.

§ 8. Ev golvspis ska stå på sin plats vid måttagning.

§ 9. Urtag för blandare bakom dubbelho placeras alltid bakom vaskens avdelare om inget annat kommit överens om.

§ 10. Belysning och el måste finnas tillgängligt.

§ 11. Om kund / säljare planerar in fler måttagningar än vad som är möjligt att hinna med en viss dag kommer måttagning ske i turordning kommande dagar. Detta kan t.ex. hända vid måttdeadline inför Jul och semester.

7. MONTERING​

§ 1. Vi monterar stenskivorna på angiven plats, vi ombesörjer ej el eller VVS-installationer.

§ 2. Monteringsplatsen skall vara förberedd för montering, d v s skåpstommar samt monteringsplats skall vara avstädade. Det måste även finnas en framkomlig väg från parkering till fastighet. Vintertid måste denna vara snöröjd.
§ 3. Kund ansvarar för att skydda golven. Pga arbetsmiljöregler måste vi gå in med skor försedda med stålhätta.

§ 4. Skåpstommarna skall vara av den kvalité och monterade så att dessa klarar stenskivans tyngd. Där stommar inte stöder mot skivan skall reglar vara monterade så att de stöder och bär skivan. Stöd för överhäng måste vara utfört i metall eller annat formstabilt material. Underlaget som stenskivorna skall läggas på skall vara plant och fritt från uppstickande kanter. En tolerans om +/- 1 mm gäller för hela ytan inklusive stommar och stödreglar.

§ 5. Om detta ej är uppfyllt kan vi bli tvungna att ta materialet i retur alternativt ställa av det på anvisad plats. En ny montering måste därefter bokas som även denna kommer debiteras ordinarie pris. Om sättningar sker i golv eller stomme med följd att fogar tandar efter installationstillfället så är A&O Marmor och Granit AB fria att debitera en kostnad för åtgärd.

§ 6. Fogning mot kakel och vägg ingår inte i installationen. Impregnering av stenen ingår ej om detta inte är beställt.

§7. Ytskikt på väggar som hamnar i anslutning till bänkskiva eller stänkpanel rekommenderas få sin
slutgiltiga finish efter det att bänkskivan monterats. Skador som uppstår på väggars ytskikt i samband
med montering ersätts ej. Detta då bänkskivor och stänkpanel väger mycket och kan vara
komplicerade att montera.

§ 8. Slutkunden alternativt slutkundens representant skall vara på plats och godkänna material och montering. Finns ingen närvarande betraktas material och montering som godkänd.

§ 9. Om installation beställs utan uppmätning ansvarar kund för att bänkskivornas mått stämmer och att tillräcklig fogmån lagts in i angivna mått.

§ 10. Skåp som ska stå ovanpå bänkskivan får inte monteras innan montering av bänkskivan, alternativt att de enkelt kan flyttas.

§ 11. Belysning och el måste finnas tillgängligt.

7.1 EGEN MONTERING​

§ 1. För montage av bänkskivor rekommenderar vi att montering sker av yrkesmontör. Vi ansvarar ej för skador som kan uppstå i samband med egen montering.

§ 2. För vissa produkter erfordras speciella produkter för applicering och efterbehandling.

§ 3. Kunden ansvarar själv för att rätt produkter används och att montering sker på ett korrekt sätt.

7.2 GENERELLA TOLERANSER​

§ 1. Tolerans för bearbetat material i längd och bredd utifrån erhållna mått eller mallar är +/- 2 mm. Buktighet +/- 2 %. Tolerans för stentjocklek är +/- 10%. Synlig kant slipas till jämn tjocklek, i övrigt kan tjockleken på stenen variera. Yttolerans vid planlimning av ho eller häll är +/- 1mm. Centrum på urtag för hällar och vaskar placeras i centrum på skåpet om inget annat anges i beställningen.

7.3 SKARVAR I BÄNKSKIVA​

§ 1. Mötande skivor skimsas upp eller justeras upp med stödbenen till ett fogsprång lika med eller mindre än 0,3 mm vilket mäts med bladmått. Som fog används färganpassad mjukfog (Silestone och Dekton) eller vit, ljusgrå, mörkgrå, svart alternativt transparent silikon. Är kund närvarande ges valmöjlighet, om inte kund uttrycker någon specifik önskan väljer installatör vilken färg som passar bäst. Tolerans i tjocklek vid skarven mellan två skivor är 0,5 mm. Fogbredd beror på materialets egenskaper men bör ligga mellan 1-3 mm.

7.4 KORTSIDA MOT VÄGG​

§ 1. Med fördel spacklar kund upp väggar innan mätning så att de är räta för bästa passform. 

§ 2. Kortsidor på bänkskivan kapas raka parallellt med vägg +/- 1,5 mm med avstånd på max 6 mm från vägg till skiva.

§ 3. Vid konvex vägg mot bänkskiva kapas skivan parallellt +/-1,5 mm mot tangenten på radien mitt på kortsidan med avstånd på max 6 mm från skivans mitt till vägg, vilket medför att avståndet kommer vara större i fram och bakkant.

§ 3. Vid konkav vägg mot bänkskiva kapas skivan parallellt +/-1,5 mm mot tangenten på radien mitt på kortsidan med avstånd på max 6 mm från skivans fram och bakkant till vägg, vilket medför att avståndet kommer vara större i mitten på skivan.

7.5 LÅNGSIDA MOT BAKKANT​

§ 1. Bakkant vid respektive stomme mäts upp och sågas rakt mot nästa mätpunkt och ges en fogmån på upp till 6 mm.

§ 2. Konkava delar på väggen kan avvika mer.

7.6 KORTSIDA MOT TÄCKSIDA ELLER HÖGSKÅP​

§ 1. Kortsidor på bänkskivan kapas raka parallellt med täcksida +/- 1 mm med avstånd på max 4 mm från skiva till täcksida.

7.7 ÖVERHÄNG​

§ 1. Överhäng över täcksida görs samma som överhäng över luckor och lådfronter om inget annat anges. Om inget specifikt överhäng anges över luckor och lådfronter från kund / säljare bestämmer A&O ett lämpligt överhäng mellan 5 och 15 mm.

§ 2. Framkant sågas alltid rak.

§ 3. Överhängets tolerans är +/- 3 mm på 3000 mm bänkskiva. Detta gäller så länge skåp monterats i en rak linje i framkant.

7.8 URTAG & BLANDARHÅL​

§ 1. Blandarhål görs 35 mm om inget annat anges.

8. färg och texturavvikelser natursten​

§ 1. Material av olika tjocklek kan ha viss avvikelse i nyans och mönster när de jämförs med varandra. T.ex. kan en bänkskiva i 30 mm tjocklek avvika något från ett stänkskydd i 20 mm tjocklek.

§ 2. Observera att sten är ett material som bildats av naturen och kan därför inte strikt jämföras med  uppvisat prov. Det kommer alltid att förekomma mer eller mindre variationer och dessa kan inte leda till reklamationer. Vid osäkerhet finns det möjlighet att besöka vårt lager och se materialet på plats, vi kan även skicka foto. Variationer förekommer även i kvartskomposit som innehåller naturligt kvarts.

§ 3. Vanligt förekommande variationer i natursten som måste accepteras är:

  • Små luftblåsor är mycket vanligt förekommande i bland annat ljus Carraramarmor. Dessa uppträder ofta som små ljusa prickar, håligheter eller smårevor.
  • Små opolerade prickar eller håligheter som oftast finns i polerad granit. Granitsort och ljussättning påverkar framträdandet av dessa.
  • Läkta stick som ibland kan uppfattas som sprickor i stenen.
  • Tydligt framträdande fläckar i finkornig granit som inte överskrider storleken av en femkrona och tydligt framträdande fläckar i storkornig granit upp till 5 cm.
  • Övriga färgvariationer i samma leverans förutsatt att de olika stenarna tagits från samma sändning.
  • Förutom naturliga variationer måste också fackmannamässigt utförda reparationer accepteras.

9. FÄRG & TEXTURAVVIKELSER​ kompositmaterial

§ 1. Material av olika tjocklek kan ha viss avvikelse i nyans och mönster när de jämförs med varandra. T.ex. kan en bänkskiva i 20 mm tjocklek avvika något från ett stänkskydd i 12 mm tjocklek.

§ 2. Komposit är inget naturmaterial men det kan ändå förekomma mindre avvikelser i nyans, mönster och ytstruktur. Dessa avvikelser ligger inte till grund för reklamation. Vanligt förekommande avvikelser kan vara:

  • Luftblåsor eller hål efter luftblåsor, 1-2 mm i diameter.
  • Linjer, prickar, matta partier eller avvikande mönster under den polerade ytan.
  • Mindre repor i högglanspolerade ytor.


§ 3. Fackmannamässigt utförda reparationer av bänkskivan måste accepteras.

§ 4. Normalt slitage från vardaglig användning av bänkskivan kan orsaka repor och matta partier i ytan, dessa ligger inte till grund för reklamation.

10. GARANTIER​

HändelseGarantitid
Silikon fog (sjunker, torkar, lossnar)1 år
Underlimmad / underfräst vask (vask lossnar)15 år
Planfräst vask1 år (silikonfog)
Planfräst häll1 år (silikonfog)
Höjdledsskillnad där två skivor möter varandra1 vecka (beror på stommar)
Skador orsakade av slag och stötar eller frätande ämnenIngen garanti

Silestone och Dekton har materialspecifika garantier som nås på länkarna nedan. Observera att garantierna måste aktiveras för att gälla.
Silestone certifierad 25-års garanti
| Cosentino Sweden (dekton.se)

EN BESTÄLLNING FRÅN A&O MARMOR OCH GRANIT AB INNEBÄR ATT VILLKOREN AUTOMATISKT GODKÄNNS.